تاثیر جنسیت بر وفاداری مشتری قسمت۳

نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیونی
با توجه به اینکه بمنظوراستفاده از رگرسیون خطی توزیع داده های متغیروابسته باید نرمال ویا نزدیک به نرمال باشد، لذا درابتدا به بررسی فرض زیرمی پردازیم:
H0 : داده ها دارای توزیع نرمال می باشند.
H1 : داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند.
برای پی بردن به نرمال بودن یانبودن داده های متغیروابسته (میزان وفاداری مشتری) ازآزمون کولموگروف-اسمیرنف تک نمونه ای استفاده نموده ایم. درجدول بدست آمده، ازطریق آماره آزمون ویا مقدارP-VALUE به بررسی فرض می پردازیم. به اینصورت که اگرآماره آزمون بزرگتراز مقداربحرانی ویا مقدار P-VALUE کوچکتراز۰٫۰۵ باشد فرض H0 مبنی برنرمال بودن داده هاپذیرفته نمی شود.
درجدول زیرمی توان آماره آزمون وارزش P-VALUE ونتایج راملاحظه کرد:

جدول شماره ۱

وفاداری مشتری
تعداد
پارامترهاي توزيع نرمال ميانگين
(محاسبه شده ازمشاهدات) انحراف استاندارد
آماره آزمون
سطح معني داري
۱۶۷
۱۵٫۸۱۳۳   
۲٫۶۹۹۸۲
۱٫۱۰۵
۰٫۱۷۴

آزمون کولموگروف-اسمیرنف تک نمونه ای

باتوجه به بزرگ بودن ارزش P-VALUE ، ۰٫۱۷۴>0.05 فرض H0 مبنی برنرمال بودن مشاهدات درسطح ۰٫۰۵ پذیرفته می شود.
یکی ازمفروضات مهم اکثرآزمون هابخصوص درآزمون های مربوط به فرضیه های علی این است که نباید بین متغیرها رابطه هم خطی وجودداشته باشد.بدین معنی که هیچ یک ازمتغیرهای مستقل نباید رابطه خطی بایکدیگرداشته باشند. رابطه همخطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیرمستقل تابعی خطی ازسایرمتغیرهای مستقل است. اگرهمخطی دریک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجوددارد ودرچنین حالتی باوجود بالابودن R2، مدل اعتباربالایی ندارد. وباوجودآنکه مدل خوب بنظرمی رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمی باشد. اگرهمخطی جدی باشد، یک تغییرناچیزدرمشاهدات y می تواند تغییرات اساسی وعظیمی درضرایب ایجادکند، هرچندمقادیربرازش شده باثبات وپایدارباقی بمانند.
ابتدا همبستگی بین متغیرها رابااستفاده ازآماره پیرسون موردبررسی قرارمی دهیم. لذا به ازای هردومتغیر به بررسی فرض زیرمی پردازیم:
H0 : بین دومتغیرهمبستگی وجودندارد.
H1 : بین دومتغیرهمبستگی وجوددارد.
نتایج به شرح زیرمی باشد:
جدول ۲

                   اعتماد      صلاحیت   تعهد           اطلاع رسانی     رفع تعارض      ارتباط       
اعتماد ضريب همبستگي پيرسن     
سطح معني داري
۱                   ۰               ۰٫۷۰۵**
۰٫۰۰۰                          
۰٫۶۴۸**
۰٫۰۰۰                                 
۰٫۶۲۲**
۰٫۰۰۰                                                
۰٫۵۲۶**
۰٫۰۰۰                                       
۰٫۵۶۴**     
۰٫۰۰۰                              
صلاحيت ضريب همبستگي پيرسن   
سطح معني داري
۰٫۷۰۵**
۰٫۰۰۰
۱ ۰٫۶۷۵**
۰٫۰۰۰
۰٫۶۱۵**
۰٫۰۰۰
۰٫۳۹۵**
۰٫۰۰۰
۰٫۴۷۳**
۰٫۰۰۰
تعهد ضريب همبستگي پيرسن   
سطح معني داري
۰٫۶۴۸**
۰٫۰۰۰
۰٫۶۷۵**
۰٫۰۰۰
۱ ۰٫۶۶۶**
۰٫۰۰۰
۰٫۴۸۹**
۰٫۰۰۰
۰٫۵۸۵**
۰٫۰۰۰
اطلاع رساني ضريب همبستگي پيرسن   سطح معني داري ۰٫۶۲۲**
۰٫۰۰۰
۰٫۶۱۵**
۰٫۰۰۰
۰٫۶۶۶**
۰٫۰۰۰
۱ ۰٫۵۳۵**
۰٫۰۰۰
۰٫۶۰۹**
۰٫۰۰۰
رفع تعارض ضريب همبستگي پيرسن    
سطح معني داري
۰٫۵۲۶**
۰٫۰۰۰
۰٫۳۹۵**
۰٫۰۰۰
۰٫۴۸۹**
۰٫۰۰۰
۰٫۵۳۵**
۰٫۰۰۰
۱ ۰٫۷۰۵**
۰٫۰۰۰
ارتباط ضريب همبستگي پيرسن    
سطح معني داري
۰٫۵۶۴**
۰٫۰۰۰
۰٫۴۷۳**
۰٫۰۰۰
۰٫۵۸۵**
۰٫۰۰۰
۰٫۶۰۹**
۰٫۰۰۰
۰٫۷۰۵**
۰٫۰۰۰
۱

ضریب همبستگی پیرسن                                                                                                      **معني داري درسطح ۰٫۰۱

 

باتوجه به مقادیرP-VALUE که کلیه مقادیرکوچکتراز ۰٫۰۱ می باشند، فرض H0 مبنی برعدم وجودهمبستگی درسطح ۰٫۰۱ ردمی شود. بنابراین بین متغیرها همبستگی مشاهده می شود. بیشترین همبستگی بین متغیرهای اعتماد – صلاحیت  و رفع تعارض- ارتباط مشاهده شده است. 

جدول شماره ۳  (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

جدول شماره ۴  (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

باتوجه به مقادیرضریب همبستگی ۰٫۷۵= R و ضریب تعیین تعدیل شده ۰٫۵۲۳= R2adj مدل برازش داده شده مدل مناسبی بنظر می آید. همچنین مقدار P-VALUE درجدولANOVA  معنی دارشده است که بیانگرکفایت مدل برازش داده شده می باشد. نتایج بدست آمده ازبررسی مانده هانیز حاکی ازبرقراربودن فرضیات مدل(نرمال بودن مانده ها،استقلال مانده ها، همگونی واریانس) می باشد. بااین وجود نتایج بدست آمده ازجدول تشخيص هم خطي  وجود همخطی بین متغیرها را اثبات  می کند.

جدول شماره ۵  (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

 

زیرا اولا مقادیرستون مقاديرويژه همگی نزدیک به صفرمی باشند که بیانگروجودهمخطی قوی بین متغیرهای پیش بینی کننده می باشد. به این معنی که هرگونه تغییرکوچک درمقادیرمنجربه تغییرات بزرگی دربرآورد ضرایب رگرسیونی می شود. ثانیا ازآنجا که مقادیربزرگتراز۱۵ درستون شاخص موقعيت نشان دهنده وجود همخطی خفیف بین متغیرها وبزرگتراز ۳۰ نشاندهنده همخطی قوی بین متغیرها می باشد،بنابراین مقادیربالای جدول گویای وجود همخطی می باشد.

همچنین علامتهای عجیب ضرایب رگرسیون احتمالا نتیجه اثرهمخطی چندگانه است. به عنوان مثال علامت ضریب رگرسیونی متغیر صلاحیت منفی می باشد یعنی هرچه میزان صلاحیت بیشترباشد میزان وفاداری مشتریان کاهش می یابد واین یک نتیجه منطقی نمی باشد.

جدول شماره ۶ (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

 

دراین جدول علاوه برضرایب رگرسیونی شاهد نتایج مربوط به آماره های تولرانس وعامل تورم واریانس (VIF ) نیزهستیم. ضریب تولرانس بین ۰ و۱ نوسان دارد،نشان می دهد که متغیرهای مستقل تاچه اندازه رابطه خطی با همدیگردارند. لذاهرچه مقدارتولرانس بیشترباشد میزان همخطی کمتراست. باتوجه به مقادیرپایین تولرانس درجدول بالا بطورحتم همخطی بین متغیرها وجوددارد. بنابراین بمنظورداشتن نتایج فابل اعتماد ابتدا باید مشگل همخطی برطرف شود.
بمنظوربرطرف کردن همخطی بین متغیرها به اینصورت عمل می نماییم:
مدل رگرسیونی را براساس داده های استاندارد شده برازش می دهیم. بمنظوروارد کردن متغیرهادرمدل ازروش گام به گام استفاده می نماییم. نتایج به شرح زیرمی باشد.

جدول شماره ۷   (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

 

مدل برازش داده شده عبارت است از:

ارتباط ۰٫۵۶۷+ اعتماد ۰٫۲۵۴ = وفاداری مشتري

همانطورکه مشاهده می شودتنها دومتغیر اعتماد وارتباط معنادار شده اند وسایر متغیرها حضورمعنی داری درمدل ندارند. یعنی تنها دو عامل اعتماد و ارتباط برمیزان وفاداری مشتریان تاثیرگذار می باشد. درضمن باتوجه به مقادیرکوچک عامل تورم واریانس VIF همخطی بین متغیرها وجودندارد

جدول شماره ۸ (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

ازآنجاکه هیچ یک ازمقادیر مقاديرويژه نزدیک به صفرنیستند و کلیه مقادیرستون شاخص موقعيت کوچک می باشند بنابراین همخطی بین متغیرها مشاهده نمی شود.

 

جدول شماره ۹ (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

مقدارضریب همبستگی (R) بین متغیرها ۰٫۷۴  می باشدکه نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل ومتغیروابسته تحقیق همبستگی نسبتا قوی وجوددارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (R2adj) که برابربا ۰٫۵۳۵ می باشد، نشان می دهد که ۵۳٫۵ درصدازکل تغییرات میزان وفاداری مشتریان وابسته به ۲ متغیر اعتماد و ارتباط می باشد. بعبارت دیگر، مجموعه متغیرهای مستقل بیش از نیمی ازواریانس متغیروابسته راپیش بینی (برآورد) می کند. 

بمنظوربررسی کیفیت مدل برازش داده شده ،به بررسی مانده ها می پردازیم. برای آزمون کردن فرض نرمال بودن مانده ها ازنمودارP-P plot استفاده شده است.با توجه به اینکه کلیه مقادیرحول خط مرکزی پراکنده شده اند فرض نرمال بودن مانده هاپذیرفته می شود. برای آزمون استقلال ازآماره Durbin-Watson استفاده شده است. که باتوجه به سطح معنی داری ۰٫۰۵ فرض استقلال مانده هانیز پذیرفته     می شود.بنابراین مدل برازش داده شده مدل مناسبی است.

 

نمودار شماره ۱ (نمودار در فایل ضمیمه میباشد)

برای بررسی کردن میزان تاثیرجنسیت برروابط ” اعتماد،صلاحیت، تعهد، اطلاع رسانی، رفع تعارض و ارتباط / وفاداری” ازرگرسیون چندگانه گام به گام استفاده می کنیم. برای این منظور گروه زنان رابا کد یک وگروه مردان رابا کد دو نشان می دهیم.

جدول شماره ۱۰ (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

 

باتوجه به نتایج بدست آمده، عامل”ارتباط ” درمدل وفاداری مشتریان درگروه زنان وعوامل “اعتماد و ارتباط” درمدل وفاداری مشتریان درگروه مردان معنادارشده است. باتوجه به بزرگتربودن ضریب رگرسیونی پارامترارتباط درگروه زنان نسبت به مردان، به این نتیجه می رسیم که گروه زنان حساسیت بالاتری نسبت به گروه مردان داشته و وفاداری بیشتری نسبت به گروه مردان درعامل ارتباط ازخودنشان داده اند.

نتایج حاصل ازفرضیه ها

دراین قسمت بمنظورپاسخ به این سوال که چگونه عامل اعتماد، صلاحیت، تعهد، اطلاع رسانی، رفع تعارض و ارتباط بروفاداری افراد تاثیرگذاراست، به تشریح یافته های تحقیق می پردازیم. برای این منظوربااستفاده داده های گروه نمونه وبکارگیری فنون تجزیه وتحلیل های آماری نتایج زیربدست آمده است:

فرضیه اول

۱- جنسیت بررابطه اعتماد-وفاداری مشتریان تاثیردارد.

باتوجه به جدول تجزیه وتحلیل رگرسیون ومعناداربودن عامل اعتماد درگروه مردان، میتوان گفت که جنسیت براین عامل تاثیرگذاراست. ازآنجا که عامل اعتماد فقط درگروه مردان معنادارشده است می توان گفت، گروه مردان نسبت به عامل اعتماد حساس می باشند واین عامل برمیزان وفاداری آنها موثرمی باشد.

فرضیه دوم

۲- جنسیت بررابطه صلاحیت-وفاداری مشتریان تاثیردارد.

باتوجه به جدول تجزیه وتحلیل رگرسیون ومعنادارنبودن عامل صلاحیت درگروه مردان وزنان، میتوان گفت که جنسیت براین عامل تاثیرگذارنمی باشد.

فرضیه سوم

۳- جنسیت بررابطه تعهد-وفاداری مشتریان تاثیردارد.

باتوجه به جدول تجزیه وتحلیل رگرسیون ومعنادارنبودن عامل تعهد درگروه مردان وزنان، میتوان گفت که جنسیت براین عامل تاثیرگذارنمی باشد.

فرضیه چهارم

۴- جنسیت بررابطه اطلاع رسانی-وفاداری مشتریان تاثیردارد.

باتوجه به جدول تجزیه وتحلیل رگرسیون ومعنادارنبودن عامل اطلاع رسانی درگروه مردان وزنان، میتوان گفت که جنسیت براین عامل تاثیرگذارنمی باشد.

فرضیه پنجم

۵- جنسیت بررابطه رفع تعارض-وفاداری مشتریان تاثیردارد.

باتوجه به جدول تجزیه وتحلیل رگرسیون ومعنادارنبودن عامل اطلاع رسانی درگروه مردان وزنان، میتوان گفت که جنسیت براین عامل تاثیرگذارنمی باشد.

فرضیه ششم

۶- جنسیت بررابطه ارتباط-وفاداری مشتریان تاثیردارد.

باتوجه به جدول تجزیه وتحلیل رگرسیون ومعناداربودن عامل ارتباط درهردوگروه زنان ومردان، میتوان گفت که جنسیت براین عامل تاثیرگذاراست. باتوجه به اينكه عامل ارتباط رساني دردو گروه زنان ومردان معنادار شده است، بررسي مي نماييم كه آيا ميانگين هاي اين دوگروه دراين عامل اختلاف معناداري دارند يا نه؟

ابتدا فرض نرمال بودن دوگروه بررسي و فرض H0 مبني برنرمال بودن مشاهدات پذيرفته شد. بنابراين بااستفاده از آزمون t دونمونه اي نتايج زيربدست آمد:

جدول شماره ۱۲ (جداول در فایل ضمیمه میباشد)

باتوجه به بزرگ بودن مقدارP-VALUE فرض H0 مبني برعدم وجود اختلاف بين دوگروه پذيرفته مي شود. بنابراين عامل ارتباط رساني تاثيريكساني درميزان وفاداري مشتريان دردو گروه زنان ومردان دارد.

پيشنهادات:

۱- ‌پيشنهاد مي شود براي مطالعه موضوع تحقيق ازشركت هاي بيمه اي مختلف نمونه گيري شود تا قابليت تعميم به صنعت بيمه را داشته باشد.

۲- مقتضي است علاوه برجنسيت، تاثيرمتغيرهاي ديگري ازجمله تحصيلات بروفاداري مشتريان با استفاده از رويكرد بازاريابي رابطه مند در شركتهاي بيمه مورد بررسي قرارگيرد.

ترجمه و گردآوری: خانم سمیع داریانی

فایل ضمیمه قسمت۳تاثیروفاداری

 

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

کافه پلی تحلیل بازی بازی پلی استیشن سینما فیلم خارجی فیلم ایرانی